VTrain.net      
Project icon      

Luyê.n tâ.p tu+`
vu+.ng viên ddiêu luyê.n

       
   
                 
     Trang ddâù       | TRANG DDÂÙ | THÂU/XA.C XUÔ´NG | DDA(NG BA. | MO+Í LA. | CA´C BA?N TU+`VU+.NG MIÊ~N PHI´ |    
                 
   
Dâ~n nhâ.p
  Chu+´c na(ng (Screenshots)
Ddiêù mo+í la.
Ti`m kiê´m trang này:

 
Thâu/xa.c xuô´ng
  Lâ´y VTrain
Cách dda(ng ba. VTrain
 
Tro+. ki~ thuâ.t
  Tro+. ki~ thuâ.t
Tha(´c ma(´c vê` VTrain
Forum
 
Chu+a hiê?u ro~?
  Nha~n hiê.u
Su+. Quan hê. khoa ho.c   tiê`m ân?
Thi´du. cách su+? du.ng
Lo+ì ca?m ta.
  
Cho su+? du.ng viên tiê´n
bô.
  Ca´c ba?n tu+`vu+.ng
miê~n phi´

Ho.c ngôn ngu+~
Thu go´p ngu+~ vu+.ng
Mâ~u tu+. và bô. chu+~ in
Thâu xa.c bô. chu+~ in   xuô´ng
Web browsers
OLE
     

Note: This page follows the VIQR (Vietnet) convention for writing Vietnamese in 7-bit ASCII. Since the standard codepage for Vietnamese (VISCII) is not supported by Internet Explorer, we decided not to endorse Windows' own Vietnamese codepage either.

Note: The rest of this site is available in English | German | Spanish only .
 
VTrain la` gi`?
 
VTrain -- luyê.n tâ.p tu+` vu+.ng viên ddiêu luyê.n.

VTrain ho?i quí vi. Vê` tu+` vu+.ng(hoa(.c nô.i dung kha´c "Rôì sa(´p xê´p bài ho.c theo kha ?" na(ng riêng cu?a quí vi. Qua ddó quí vi.
  Click me!

Có thê? tâ.p trung vào các phâ`n khó. Nhu+ vâ.y viê.c ho.c tâ.p se~ thú vi. và có hiê.u qu?a ho+n .

Chu+o+ng tri`nh VTrain cu~ng ra^'t ma.nh chu? ye^'u trong nga`nh gia'o du.c tin ho.c .

Muon' ho.c tieng' gi`?
 
Cho ban miêng~ phi' tu+` vu+ng tap. trong 40 tieng' khac' ddê~ cho ban ho.c!


Quí vi. muô´n su+u tâ`m tu+`vu+.ng qua ddiê.n va(n /
thu+?

Nonags icon

Clip2VTrain, hàng miê~n phí ddê? lu+u tru+~ ta.m cu?a chúng tôi .

 

Trang này qua tiê´ng...

German flag Deutsch
USA flag English
Mexican flag Espa˝ol
French flag Franšais
Chinese flag Zhongwen
- -
  More...


Recommend this page
to a friend of yours...Giáo viên se~ thú vi. ti`m thâý dda(.c quyê`n miê~n phí cu?a chu´ng tôi cho ho.c ddu+o+`ng.

Nha~n hiê.u:

USA Today Best Bet

Tucows
4 cows

   
   
     
   
            QUA?NG CÁO

   
                 
   
     
   
    Ngày: 2017 January 11
Vui lòng xem ddo.c:
Lo+ì chi? dâ~n ho+.p pháp
      Ba?n quyê`n © 1999-2017 Paul Raedle Ddô.c quyê`n .
(Ddi.a chi?) trang này là:
http://www.vtrain.net/home-vi.htm